קוד

יצוא סריאל ודגם של מחשבים

אם אתם מחפשים להוציא מספר סריאלי (סידורי) ודגם של מחשבים ברשת, ולייצא אותם לקובץ אקסל- המדריך הזה בשבילכם.

מציאת דגם/סריאל מחשב במחשב מקומי

במחשב מקומי ניגש אל חלונית ה-Run ונקליד msinfo32 ואנטר:

התוצאה:

System Model

הוצאת דגם/סריאל דרך CMD

למציאת דגם במחשב המקומי פקודת CMD היא:

C:\>wmic csproduct get name
Name
HP 290 G3 MT Business PC

כדי להציג את המספר הסריאלי במחשב מקומי:

C:\>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
005223625006

מציאת דגם/סריאל דרך PowerShell

כדי למצוא את הסריאל דרך PS יש להשתמש בפקודה הבאה:

PS C:\> get-ciminstance win32_bios | format-list serialnumber

SerialNumber   : 005223625006

הצגת סריאל ממחשב מרוחק

כדי להציג את הסריאל ממחשב מרוחק ברשת שלנו (לשנות את davidcomputer אל שם המחשב הרצוי):

PS C:\> Get-WMIObject Win32_Bios -ComputerName davidcomputer | Select-Object SerialNumber

SerialNumber
------------
005223625006

הצגת נתונים נוספים

על מנת להציג את הדגם והסריאל (יחד עם עוד נתונים מעניינים נוספים) של מחשבים אחרים ברשת, יש להשתמש בפקודה הבאה:

$ArrComputers = ".", "davidcomputer", "yakovcomputer"
#Specify the list of PC names in the line above. "." means local system

Clear-Host
foreach ($Computer in $ArrComputers) 
{
  $computerSystem = get-wmiobject Win32_ComputerSystem -Computer $Computer
  $computerBIOS = get-wmiobject Win32_BIOS -Computer $Computer
  $computerOS = get-wmiobject Win32_OperatingSystem -Computer $Computer
  $computerCPU = get-wmiobject Win32_Processor -Computer $Computer
  $computerHDD = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName $Computer -Filter drivetype=3
    write-host "System Information for: " $computerSystem.Name -BackgroundColor DarkCyan
    "-------------------------------------------------------"
    "Manufacturer: " + $computerSystem.Manufacturer
    "Model: " + $computerSystem.Model
    "Serial Number: " + $computerBIOS.SerialNumber
    "CPU: " + $computerCPU.Name
    "HDD Capacity: " + "{0:N2}" -f ($computerHDD.Size/1GB) + "GB"
    "HDD Space: " + "{0:P2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/$computerHDD.Size) + " Free (" + "{0:N2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/1GB) + "GB)"
    "RAM: " + "{0:N2}" -f ($computerSystem.TotalPhysicalMemory/1GB) + "GB"
    "Operating System: " + $computerOS.caption + ", Service Pack: " + $computerOS.ServicePackMajorVersion
    "User logged In: " + $computerSystem.UserName
    "Last Reboot: " + $computerOS.ConvertToDateTime($computerOS.LastBootUpTime)
    ""
    "-------------------------------------------------------"
}

התוצאה:

PS C:\> foreach ($Computer in $ArrComputers)
>> {
>>   $computerSystem = get-wmiobject Win32_ComputerSystem -Computer $Computer
>>   $computerBIOS = get-wmiobject Win32_BIOS -Computer $Computer
>>   $computerOS = get-wmiobject Win32_OperatingSystem -Computer $Computer
>>   $computerCPU = get-wmiobject Win32_Processor -Computer $Computer
>>   $computerHDD = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName $Computer -Filter drivetype=3
>>     write-host "System Information for: " $computerSystem.Name -BackgroundColor DarkCyan
>>     "-------------------------------------------------------"
>>     "Manufacturer: " + $computerSystem.Manufacturer
>>     "Model: " + $computerSystem.Model
>>     "Serial Number: " + $computerBIOS.SerialNumber
>>     "CPU: " + $computerCPU.Name
>>     "HDD Capacity: " + "{0:N2}" -f ($computerHDD.Size/1GB) + "GB"
>>     "HDD Space: " + "{0:P2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/$computerHDD.Size) + " Free (" + "{0:N2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/1GB) + "GB)"
>>     "RAM: " + "{0:N2}" -f ($computerSystem.TotalPhysicalMemory/1GB) + "GB"
>>     "Operating System: " + $computerOS.caption + ", Service Pack: " + $computerOS.ServicePackMajorVersion
>>     "User logged In: " + $computerSystem.UserName
>>     "Last Reboot: " + $computerOS.ConvertToDateTime($computerOS.LastBootUpTime)
>>     ""
>>     "-------------------------------------------------------"
>> }
System Information for: DavidComputer
-------------------------------------------------------
Manufacturer: HP
Model: HP 290 G3 MT Business PC
Serial Number: 005223625006
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz
HDD Capacity: 237.87GB
HDD Space: 2.36% Free (5.62GB)
RAM: 15.86GB
Operating System: Microsoft Windows 10 Pro, Service Pack: 0
User logged In: KD\david
Last Reboot: 10/10/2020 16:08:50

-------------------------------------------------------
System Information for: YakovComputer
-------------------------------------------------------
Manufacturer: HP
Model: HP 250 G1
Serial Number: 023FFF103
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-6200 CPU @ 3.00GHz
HDD Capacity: 244.25GB
HDD Space: 5.36% Free (8.32GB)
RAM: 8.22GB
Operating System: Microsoft Windows 10 Pro, Service Pack: 0
User logged In: KD\user2
Last Reboot: 10/08/2020 13:02:00

-------------------------------------------------------
PS C:\>

ייצוא הנתונים לקובץ CSV

כדי לייצא את הנתונים לקובץ CSV מסודר יש להשתמש בפקודה הבאה:

Get-Content c:\list.txt | foreach
{
  $computerSystem = Get-WmiObject Win32_ComputerSystem -Computer $_
  $computerBIOS = Get-WmiObject Win32_BIOS -Computer $_
  $computerOS = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -Computer $_
  $computerCPU = Get-WmiObject Win32_Processor -Computer $_
  $computerHDD = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName $_ -Filter drivetype=3
  New-Object PSObject -Property @{
    "Manufacturer" = $computerSystem.Manufacturer
    "Model" = $computerSystem.Model
    "Serial Number" = $computerBIOS.SerialNumber
    "CPU" = $computerCPU.Name
    "HDD Capacity" = ("{0:N2}" -f ($($computerHDD|measure Size -sum).Sum/1GB) + "GB")
    "HDD Space" = ("{0:P2}" -f ($($computerHDD|measure FreeSpace -sum).Sum/$($computerHDD|measure Size -sum).Sum) + " Free (" + "{0:N2}" -f ($($computerHDD|measure FreeSpace -sum).Sum/1GB) + "GB)")
    "RAM" = ("{0:N2}" -f ($computerSystem.TotalPhysicalMemory/1GB) + "GB")
    "Operating System" = ($computerOS.caption + ", Service Pack: " + $computerOS.ServicePackMajorVersion)
    "User logged In" = $computerSystem.UserName
    "Last Reboot" = $computerOS.ConvertToDateTime($computerOS.LastBootUpTime)
  }
} | Export-Csv c:\temp\list.csv -NoTypeInformation

התוצאה:

במידה ומתקבלת הודעת שגיאה יש לשים לב שהתיקיה temp קיימת וכי יש לנו אפשרויות כתיבה על התיקיה. בנוסף, אם יש שגיאות על הפקודה עצמה, יש לוודא שגרסת ה-PowerShell שלנו מעודכנת.

Admin

איש סיסטם ואבטחת מידע. אוהב בירה מסוג Corona, וויסקי Crown Royal, גיימר בדם, ובעל חוש הומור.

מאמרים קשורים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

אתה תאהב גם את זה
Close
Back to top button
Skip to content