קוד

יצוא סריאל ודגם של מחשבים

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם מעבודה לפי מדריך זה. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לכל שינוי ועבודה שבוצעה. אין לראות בדברים משום המלצה.

אם אתם מחפשים להוציא מספר סריאלי (סידורי) ודגם של מחשבים ברשת, ולייצא אותם לקובץ אקסל- המדריך הזה בשבילכם.

מציאת דגם/סריאל מחשב במחשב מקומי

במחשב מקומי ניגש אל חלונית ה-Run ונקליד msinfo32 ואנטר:

התוצאה:

System Model

הוצאת דגם/סריאל דרך CMD

למציאת דגם במחשב המקומי פקודת CMD היא:

C:\>wmic csproduct get name
Name
HP 290 G3 MT Business PC

כדי להציג את המספר הסריאלי במחשב מקומי:

C:\>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
005223625006

מציאת דגם/סריאל דרך PowerShell

כדי למצוא את הסריאל דרך PS יש להשתמש בפקודה הבאה:

PS C:\> get-ciminstance win32_bios | format-list serialnumber

SerialNumber   : 005223625006

הצגת סריאל ממחשב מרוחק

כדי להציג את הסריאל ממחשב מרוחק ברשת שלנו (לשנות את davidcomputer אל שם המחשב הרצוי):

PS C:\> Get-WMIObject Win32_Bios -ComputerName davidcomputer | Select-Object SerialNumber

SerialNumber
------------
005223625006

הצגת נתונים נוספים

על מנת להציג את הדגם והסריאל (יחד עם עוד נתונים מעניינים נוספים) של מחשבים אחרים ברשת, יש להשתמש בפקודה הבאה:

$ArrComputers = ".", "davidcomputer", "yakovcomputer"
#Specify the list of PC names in the line above. "." means local system

Clear-Host
foreach ($Computer in $ArrComputers) 
{
  $computerSystem = get-wmiobject Win32_ComputerSystem -Computer $Computer
  $computerBIOS = get-wmiobject Win32_BIOS -Computer $Computer
  $computerOS = get-wmiobject Win32_OperatingSystem -Computer $Computer
  $computerCPU = get-wmiobject Win32_Processor -Computer $Computer
  $computerHDD = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName $Computer -Filter drivetype=3
    write-host "System Information for: " $computerSystem.Name -BackgroundColor DarkCyan
    "-------------------------------------------------------"
    "Manufacturer: " + $computerSystem.Manufacturer
    "Model: " + $computerSystem.Model
    "Serial Number: " + $computerBIOS.SerialNumber
    "CPU: " + $computerCPU.Name
    "HDD Capacity: " + "{0:N2}" -f ($computerHDD.Size/1GB) + "GB"
    "HDD Space: " + "{0:P2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/$computerHDD.Size) + " Free (" + "{0:N2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/1GB) + "GB)"
    "RAM: " + "{0:N2}" -f ($computerSystem.TotalPhysicalMemory/1GB) + "GB"
    "Operating System: " + $computerOS.caption + ", Service Pack: " + $computerOS.ServicePackMajorVersion
    "User logged In: " + $computerSystem.UserName
    "Last Reboot: " + $computerOS.ConvertToDateTime($computerOS.LastBootUpTime)
    ""
    "-------------------------------------------------------"
}

התוצאה:

PS C:\> foreach ($Computer in $ArrComputers)
>> {
>>   $computerSystem = get-wmiobject Win32_ComputerSystem -Computer $Computer
>>   $computerBIOS = get-wmiobject Win32_BIOS -Computer $Computer
>>   $computerOS = get-wmiobject Win32_OperatingSystem -Computer $Computer
>>   $computerCPU = get-wmiobject Win32_Processor -Computer $Computer
>>   $computerHDD = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName $Computer -Filter drivetype=3
>>     write-host "System Information for: " $computerSystem.Name -BackgroundColor DarkCyan
>>     "-------------------------------------------------------"
>>     "Manufacturer: " + $computerSystem.Manufacturer
>>     "Model: " + $computerSystem.Model
>>     "Serial Number: " + $computerBIOS.SerialNumber
>>     "CPU: " + $computerCPU.Name
>>     "HDD Capacity: " + "{0:N2}" -f ($computerHDD.Size/1GB) + "GB"
>>     "HDD Space: " + "{0:P2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/$computerHDD.Size) + " Free (" + "{0:N2}" -f ($computerHDD.FreeSpace/1GB) + "GB)"
>>     "RAM: " + "{0:N2}" -f ($computerSystem.TotalPhysicalMemory/1GB) + "GB"
>>     "Operating System: " + $computerOS.caption + ", Service Pack: " + $computerOS.ServicePackMajorVersion
>>     "User logged In: " + $computerSystem.UserName
>>     "Last Reboot: " + $computerOS.ConvertToDateTime($computerOS.LastBootUpTime)
>>     ""
>>     "-------------------------------------------------------"
>> }
System Information for: DavidComputer
-------------------------------------------------------
Manufacturer: HP
Model: HP 290 G3 MT Business PC
Serial Number: 005223625006
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz
HDD Capacity: 237.87GB
HDD Space: 2.36% Free (5.62GB)
RAM: 15.86GB
Operating System: Microsoft Windows 10 Pro, Service Pack: 0
User logged In: KD\david
Last Reboot: 10/10/2020 16:08:50

-------------------------------------------------------
System Information for: YakovComputer
-------------------------------------------------------
Manufacturer: HP
Model: HP 250 G1
Serial Number: 023FFF103
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-6200 CPU @ 3.00GHz
HDD Capacity: 244.25GB
HDD Space: 5.36% Free (8.32GB)
RAM: 8.22GB
Operating System: Microsoft Windows 10 Pro, Service Pack: 0
User logged In: KD\user2
Last Reboot: 10/08/2020 13:02:00

-------------------------------------------------------
PS C:\>

ייצוא הנתונים לקובץ CSV

כדי לייצא את הנתונים לקובץ CSV מסודר יש להשתמש בפקודה הבאה:

Get-Content c:\list.txt | foreach
{
  $computerSystem = Get-WmiObject Win32_ComputerSystem -Computer $_
  $computerBIOS = Get-WmiObject Win32_BIOS -Computer $_
  $computerOS = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -Computer $_
  $computerCPU = Get-WmiObject Win32_Processor -Computer $_
  $computerHDD = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName $_ -Filter drivetype=3
  New-Object PSObject -Property @{
    "Manufacturer" = $computerSystem.Manufacturer
    "Model" = $computerSystem.Model
    "Serial Number" = $computerBIOS.SerialNumber
    "CPU" = $computerCPU.Name
    "HDD Capacity" = ("{0:N2}" -f ($($computerHDD|measure Size -sum).Sum/1GB) + "GB")
    "HDD Space" = ("{0:P2}" -f ($($computerHDD|measure FreeSpace -sum).Sum/$($computerHDD|measure Size -sum).Sum) + " Free (" + "{0:N2}" -f ($($computerHDD|measure FreeSpace -sum).Sum/1GB) + "GB)")
    "RAM" = ("{0:N2}" -f ($computerSystem.TotalPhysicalMemory/1GB) + "GB")
    "Operating System" = ($computerOS.caption + ", Service Pack: " + $computerOS.ServicePackMajorVersion)
    "User logged In" = $computerSystem.UserName
    "Last Reboot" = $computerOS.ConvertToDateTime($computerOS.LastBootUpTime)
  }
} | Export-Csv c:\temp\list.csv -NoTypeInformation

התוצאה:

במידה ומתקבלת הודעת שגיאה יש לשים לב שהתיקיה temp קיימת וכי יש לנו אפשרויות כתיבה על התיקיה. בנוסף, אם יש שגיאות על הפקודה עצמה, יש לוודא שגרסת ה-PowerShell שלנו מעודכנת.

Admin

איש סיסטם ואבטחת מידע. אוהב בירה מסוג Corona, וויסקי Crown Royal, גיימר בדם, ובעל חוש הומור.

מאמרים קשורים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

אתה תאהב גם את זה
Close
Back to top button