מומלץשרתים וטרמינלים

קבלת נתוני מערכת

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם מעבודה לפי מדריך זה. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לכל שינוי ועבודה שבוצעה. אין לראות בדברים משום המלצה.

הדרך הקלה לקבלת נתוני מערכת הפעלה היא כמובן דרך “מנהל המשימות” (Task Manager) או דרך הכלי System Information אך השיטה הטובה ביותר לקבלת מידע מקיף עוברת דרך פקודות CMD או PowerShell.

צפייה בנתוני מערכת

msinfo32 היא פקודה ותיקה וקלה המציגה פרטים בסיסיים אודות המערכת. התכונה נפתחת דרך חלונית Run על ידי לחיצה במקלדת על המקשים R + והקלדה של msinfo32 ואנטר.

התוצאה:

ניתן למצוא נתוני חומרה נוספים

תוכנת Speccy לקבלת מידע מדויק על חומרה

חברת ccleaner הוציאה כלי קל ונחמד בשם Speccy שמאפשר לראות מידע מדויק על החומרה שלכם:

התוכנה ניתנת להורדה מכאן

שימוש בפקודת systeminfo לקבלת אינפורמציה

systeminfo היא פקודה מובנית הנמצאת במערכות ההפעלה של Windows אותה ניתן להפעיל דרך קונסולת cmd או PowerShell. בעזרתה ניתן לקבל מידע מקיף אודות העמדה/מכונה/שרת. הנה כיצד זה מתבצע:

 1. פותחים CMD כמנהל
 2. כותבים בקונסולה systeminfo ולוחצים אנטר

התוצאה:

Microsoft Windows [Version 10.0.19041.450]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>systeminfo

Host Name:         KPC
OS Name:          Microsoft Windows 10 Pro
OS Version:        10.0.19041 N/A Build 19041
OS Manufacturer:      Microsoft Corporation
OS Configuration:     Member Workstation
OS Build Type:       Multiprocessor Free
Registered Owner:     David
Registered Organization:
Product ID:        00230-00000-00000-00000
Original Install Date:   08/12/2020, 13:33:20
System Boot Time:     08/23/2020, 13:08:18
System Manufacturer:    HP
System Model:       HP 290 G3 MT Business PC
System Type:        x64-based PC
Processor(s):       1 Processor(s) Installed.
              [01]: Intel64 Family 6 Model
              158 Stepping 10 GenuineIntel ~3000 Mhz
BIOS Version:       AMI F.11, 11/26/2019
Windows Directory:     C:\Windows
System Directory:     C:\Windows\system32
Boot Device:        \Device\HarddiskVolume1
System Locale:       en-us;English (United States)
Input Locale:       en-us;English (United States)
Time Zone:         (UTC+02:00) Jerusalem
Total Physical Memory:   16,237 MB
Available Physical Memory: 8,899 MB
Virtual Memory: Max Size: 42,318 MB
Virtual Memory: Available: 34,004 MB
Virtual Memory: In Use:  8,314 MB
Page File Location(s):   C:\pagefile.sys
Domain:          kd.local
Logon Server:       \\DC02
Hotfix(s):         5 Hotfix(s) Installed.
              [01]: KB4569745
              [02]: KB4561600
              [03]: KB4566785
              [04]: KB4570334
              [05]: KB4566782
Network Card(s):      5 NIC(s) Installed.

כפי שניתן לראות הפקודה מציגה רשימה עם פרטי מערכת ההפעלה כולל גרסה, חומרת מחשב, כמות זיכרון וניצול בפועל, כמו גם פרטי הרשת עליה נמצאים כולל כתובת IP וכתובת MAC יחד עם ציון רשתות נוספות.

שימוש ב-tasklist לזיהוי תהליכים שרצים ברקע

פקודה אחרת מסוגלת להציג לנו בצורה נוחה את כל רשימת התהליכים שרצים ברקע:

C:\>tasklist

Image Name        PID Session Name Session#  Mem Usage
====================== ======== =========== ======== ============
ekrn.exe         2396 Services      0  199,508 K
Memory Compression    3656 Services      0  499,456 K
dwm.exe          54548 Console      2  229,236 K
OUTLOOK.EXE        15892 Console      2  166,692 K
chrome.exe        38592 Console      2  281,540 K
chrome.exe        40740 Console      2  438,696 K
chrome.exe        43928 Console      2  136,716 K
chrome.exe        45196 Console      2  106,748 K
chrome.exe        46596 Console      2  130,608 K
chrome.exe        35072 Console      2  204,224 K
mstsc.exe         9164 Console      2  132,524 K
mstsc.exe         46856 Console      2  130,596 K
mstsc.exe         49824 Console      2  137,168 K
Photoshop.exe       7256 Console      2  578,592 K
chrome.exe        12168 Console      2  177,736 K
ColorPicker.exe      15656 Console      2  113,584 K
MicrosoftEdgeCP.exe    25436 Console      2  248,892 K
MicrosoftEdgeCP.exe    41332 Console      2  178,092 K
MicrosoftEdgeCP.exe    14584 Console      2  197,864 K
MicrosoftEdgeCP.exe    1300 Console      2  113,472 K
MicrosoftEdgeCP.exe    48524 Console      2  163,120 K
chrome.exe        29076 Console      2   76,176 K
chrome.exe        21816 Console      2  125,192 K

שימו לב, הרשימה צומצמה על מנת להציג את עיקר התהליכים ששואבים כוח. ברשימה זו ניתן לאתר תהליכים סוררים ששותים בצמא משאבי מערכת ולנטרל אותם באמצעות פקודת taskkill כמו לדוגמה:

 taskkill /f /im OneDrive.exe

פקודת set >c:\intel\123.txt

זוהי אחת הפקודות החזקות שמציגה פרטים נרחבים ומסייעת בעיקר לניהול שרתים ורשתות.

הנה כיצד זה מתבצע:

 1. פותחים CMD כמנהל
 2. בקוסולה כותבים:
set >c:\intel\123.txt

ולוחצים אנטר.

בתיקיה c:\intel נוצר קובץ בשם 123.txt שכאשר פותחים אותו מקבלים נתוני מערכת מלאים על הדומיין, השרתים, רפליקציה, ועוד..

התוצאה:

ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\admin\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=PCT
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer
FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\admin
LOCALAPPDATA=C:\Users\admin\AppData\Local
LOGONSERVER=\\DC02
NUMBER_OF_PROCESSORS=6
OneDrive=C:\Users\admin\OneDrive
OneDriveConsumer=C:\Users\admin\OneDrive
OS=Windows_NT
Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
C:\Windows\System32\OpenSSH\;
C:\Program Files (x86)\Brackets\command;
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10, 
GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=9e0a
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files
ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
ProgramW6432=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;
C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\Windows
TEMP=C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp
USERDNSDOMAIN=KD.LOCAL
USERDOMAIN=KD
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=KD
USERNAME=admin
USERPROFILE=C:\Users\admin
windir=C:\Windows

whoami

פקודה פחות מוכרת היא whoami. כך למשל עם הפקודה whoami /all ניתן לראות פרטים על המשתמש עם כל ההגדרות, הפריווילגיות ה-Security וה-Policy המוגדרות:

C:\Users\administrator>whoami /all

USER INFORMATION
----------------

User Name       SID
====================== ===========================================
kd\admin        S-0-5-00-000000000-000000000-0000000000-500


GROUP INFORMATION
-----------------

Group Name                 Type       Attributes
========================================== ================  ==========
Everyone                  Well-known group  Mandatory
BUILTIN\Remote Desktop Users        Alias       Mandatory
BUILTIN\Users               Alias       Mandatory
BUILTIN\Administrators           Alias       Mandatory
NT AUTHORITY\INTERACTIVE          Well-known group  Mandatory
CONSOLE LOGON               Well-known group  Mandatory
NT AUTHORITY\Authenticated Users      Well-known group  Mandatory
NT AUTHORITY\This Organization       Well-known group  Mandatory
LOCAL                   Well-known group  Mandatory
KD\Group Policy Creator Owners       Group       Mandatory
KD\SMSMSE Admins              Group       Mandatory
KD\Domain Admins              Group       Mandatory
KD\Exchange View-Only Administrators    Group       Mandatory
KD\Organization Management         Group       Mandatory
KD\Schema Admins              Group       Mandatory
KD\Exchange Recipient Administrators    Group       Mandatory
KD\Recipient Management          Group       Mandatory
KD\Public Folder Management        Group       Mandatory
KD\View-Only Organization Management    Group       Mandatory
KD\Exchange Public Folder Administrators  Group       Mandatory
KD\Enterprise Admins            Group       Mandatory
Authentication authority asserted identity Well-known group     
KD\PrivReportingGroup           Alias       Mandatory
KD\Debugger Users             Alias       Mandatory
KD\UserGroup                Alias       Mandatory
KD\ReportingGroup             Alias       Mandatory
KD\Denied RODC Password Replication Group Alias       Mandatory
KD\ADSyncAdmins              Alias       Mandatory
Mandatory Label\High Mandatory Level    Label                  


PRIVILEGES INFORMATION
----------------------

Privilege Name          Description                State
================================ ========================================== ========
SeIncreaseQuotaPrivilege     Adjust memory quotas for a process     Disabled
SeSecurityPrivilege       Manage auditing and security log      Disabled
SeTakeOwnershipPrivilege     Take ownership of files or other objects  Disabled
SeLoadDriverPrivilege      Load and unload device drivers       Disabled
SeSystemProfilePrivilege     Profile system performance         Disabled
SeSystemtimePrivilege      Change the system time           Disabled
SeProfileSingleProcessPrivilege Profile single process           Disabled
SeIncreaseBasePriorityPrivilege Increase scheduling priority        Disabled
SeCreatePagefilePrivilege    Create a pagefile             Disabled
SeBackupPrivilege        Back up files and directories       Disabled
SeRestorePrivilege        Restore files and directories       Disabled
SeShutdownPrivilege       Shut down the system            Disabled
SeDebugPrivilege         Debug programs               Disabled
SeSystemEnvironmentPrivilege   Modify firmware environment values     Disabled
SeChangeNotifyPrivilege     Bypass traverse checking          Enabled
SeRemoteShutdownPrivilege    Force shutdown from a remote system    Disabled
SeUndockPrivilege        Remove computer from docking station    Disabled
SeManageVolumePrivilege     Perform volume maintenance tasks      Disabled
SeImpersonatePrivilege      Impersonate a client after authentication Enabled
SeCreateGlobalPrivilege     Create global objects           Enabled
SeIncreaseWorkingSetPrivilege  Increase a process working set       Disabled
SeTimeZonePrivilege       Change the time zone            Disabled
SeCreateSymbolicLinkPrivilege  Create symbolic links           Disabled


USER CLAIMS INFORMATION
-----------------------

User claims unknown.

Kerberos support for Dynamic Access Control on this device has been disabled.

תוכנה צד שלישי

ישנם הרבה תוכנות צד 3 שמאפשרות לראות קצת יותר מעבר. התוכנה Belarc גם בגרסה החינמית יודעת להציג הרבה:

 1. ההורדה מכאן
 2. לאחר ההורדה יש להפעיל את התוכנה כמנהל מערכת
 3. כעת התוכנה תתחיל לאסוף מידע. במידה ומתקבלת ההודעה הבאה יש ללחוץ על Yes
יש ללחוץ על Yes

יחל איסוף של מידע מ:

Network
Profile
Security

התוצאה:

סיסמה לפתיחת הקובץ: tiktak

אהבתם? שתפו!

Admin

איש סיסטם ואבטחת מידע. אוהב בירה מסוג Corona, וויסקי Crown Royal, גיימר בדם, ובעל חוש הומור.

מאמרים קשורים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

אתה תאהב גם את זה
Close
Back to top button